Personalistika

oblek-muz-krajcirstvo-rucna-68717Personálny manažment od firmy DADOT sa zaoberá:

HEADHUNTERS ( vyhľadávanie a priame oslovovanie vhodných ľudí pre stredný a vyšší manažment )

Hľadáme dlhodobého partnera v oblasti personalistiky.

PERSONÁLNY AUDIT

PERSONÁLNE PORADENSTVO

V oblasti personalistiky sme priamy nástupca bývalej agentúry Tlučkoagency, ktorá sprostredkovala prácu viac ako 450 ľuďom.

Aktuálne pre našich klientov hľadáme napríklad:

 1. Angular 8+ programátora na technologicky zaujímavý OFF-SITE projekt z oblasti zdravotníctva, odmena 4700-5200 Eur mesačne.

Popis projektu:  polupráca na vývoji novej platformy zdravotníckeho informačného systému,

 • vývoj na strane front-end-u v technológii Angular 8+
 • vývoj nových a úprava existujúcich modulov
 • participácia na code reviews
 • spolupráca v agilnom 7 člennom tíme (SCRUM)
 • spolupráca 100% remote (off-site)
 • znalosť anglického jazyka na technickej úrovni

Požiadavky:

 • min. 2-ročná (aktívna, projektová) skúsenosť JavaScript-om – Angular 2+ [ideálne skúsenosti s Angular 8+]
 • výborná znalosť CSS preprocesora ako SASS, alebo LESS
 • výborná znalosť TypeScript-u
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s repository systémom Git, GITFLOW
 • Anglický – konverzačne

  2. Skúsený MS Dynamics 365 CE programátor na projekt v Hight tech oblasti. Odmena: 5400-5800 Eur mesačne

Popis projektu:

 • analýza, vývoj, testovanie a implementácia MS Dynamics 365 CE aplikačných modulov
 • zodpovednosť za úpravy C# kódu, JavaScript kódu a HTML
 • návrh, vývoj a konfigurácia aplikácií na základe požiadaviek zákazníka
 • spolupráca pri vykonávaní a dokumentácii testov
 • komunikácia so zákazníkom pri špecifikovaní biznis zadania
 • práca v úplnom OFF-SITE režime

Požiadavky:

 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
 • výborná znalosť C#
 • skúsenosti s vývojom webových aplikácií v HTML
 • skúsenosti v JavaScripte
 • plynulá komunikácia v anglickom jazyku
 • výhodou: skúsenosti so službami PowerAutomate a PowerApps
 • výhodou: skúsenosti s jazykom T-SQL
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia
 • tímový hráč

3. SAP Tester na dlhodobý a technologicky zaujímavý projekt. Odmena 4600-5200 Eur mesačne.

Popis projektu:

 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov
 • spúšťanie regresných (manuálnych a automatických) testov
 • testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov
 • kontrola a reporting plnenia plánu testov
 • kontrola a reporting vzniknutých chýb
 • dlhodobá stabilná spolupráca v OFF-SITE režime

Požiadavky:

 • prax v oblasti testovania SAPu
 • praktické skúsenosti so spúšťaním testov v nástroji HP UFT
 • praktické znalosti metodiky testovania
 • skúsenosti s tvorbou testovacích scenárov a skriptov
 • skúsenosti s prípravou regresných testov
 • znalosť anglického jazyka na konverzačnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: skúsenosti s SAP CBTA testami
 • Anglický – konverzačne

A mnoho ďalších.

Pre viac informácii neváhajte a kontaktujte nás: DADOT@POBOX.SK, alebo 0919 072 555 ( po 17 hodine).

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU:
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti DADOT, so sídlom Ovručská 6, 040 22 Košice, IČO: 35 562 056, tel. č. 0919 072 555, email: dadot@pobox.sk ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovania zamestnania, sprostredkovanie kontraktu. Beriem na vedomie, že na základe tohto súhlasu môže prevádzkovateľ poskytnúť moje osobné údaje svojim zákazníkom, ktorý majú záujem o realizáciu projektu a hľadajú odborníka v príslušnej oblasti na ktorú mám kvalifikáciu, resp. sa špecializujem.

Evidenciou spracúvaných osobných údajov kandidáta a jeho prípadným kontaktovaním ako odborníka v určitej oblasti sa umožňuje vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť s prevádzkovateľom obchodno právnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne na adrese spoločnosti. Dotknutá osoba má zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Spoločnosť DADOT vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.